SD ALAM AR-ROHMAH, GELAR TALKSHAW SEJARAH G30S/PKI